ข้อมูลทั่วไป
ผึ่งแดดเป็นเมืองน่าอยู่ ด้วยการบริหารจัดการที่ดี ชุมชนมีความเข้มแข็ง ครอบครัวมีความอบอุ่นและเป็นสุข ท่ามกลางสังคมคุณธรรมนำความรู้
ผู้บริหาร
บุคลากร
ลักษณะภูมิประเทศ
แผนยุทธศาสตร์
แผนพัฒนาสามปี

แผนการดำเนินงาน
แผนอัตรากำลัง

บริการข้อมูลข่าวสาร
สรุปผลการดำเนินงานปี 54
รายงานการประชุมสภา 3
กฏหมายที่เกี่ยวข้อง

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 3

งานส่งเสริมอาชีพ
งานสังคมสงเคราะห์
งานพัฒนาเด็กและเยาวชน
บริการกู้ชีพกู้ภัย
รายงานรายรับ-รายจ่าย
บริการชำระภาษี
บริการขอใบอนุญาตก่อสร้าง
ลงชื่อในสมุดเยี่ยม


กู้ชีพ 1669

คลิก
กิจกรรมเด่น
คลิก
เวทีเด็กผึ่งแดดครั้งที่ 4
คลิก
หนังสือพิมพ์
บ้านเมือง
ประชาชาติธุรกิจ
ทต.ผึ่งแดด จัดงานประเพณีบุญเดือนหก 3
----นายผล สุพร นายกเทศบาลมนตรีตำบลผึ่งแดด อำเภอเมือง จังหวัดมุกดาหาร จัดประชุมประชาคมระดับตำบล เพื่อร่วมกันหาแนวทางการจัดงาน... อ่านต่อ.5 พ.ค. 2554

ประกาศคณะกรรมการดำเนินการสอบคัดเลือกพนักงานเทศบาล
เรื่อง รับสมัครสอบคัดเลือกพนักงานเทศบาลเพื่อเปลี่ยนสายงานจากผู้ปฏิบัติ
ิเป็นสายงานผู้บริหาร 3

---ด้วยคณะกรรมการดำเนินการสอบคัดเลือกพนักงานเทศบาลเพื่อแต่งตั้งให้ดำรง
ตำแหน่งผู้บริหารจะได้ดำเนินการสอบคัดเลือก เพื่อเปลี่ยนสายงานผู้ปฏิบัติเป็น
สายงานผู้บริหาร...อ่านต่อ - 11 พ.ค..2554
----

ประกาศรับสมัครคัดเลือกพนักงานเทศบาลเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งในระดับที่สูงขึ้น
สำหรับตำแหน่งผู้บริหารของเทศบาล
----ด้วยเทศบาลตำบลผึ่งแดด อำเภอเมือง จังหวัดมุกดาหาร จะดำเนินการ
คัดเลือกพนักงานส่วนตำบลเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งในระดับที่สูงขึ้น สำหรับตำแหน่งผู้บริหาร...อ่านต่อ
11 พ.ค. 2554

ทต.ผึ่งแดดจัดประชุมประชาคมเพื่อจัดทำแผนสามปี 3
----นายผล สุพร นายกองค์การบริหารส่วนตำบลตำบลผึ่งแดด อำเภอเมือง จังหวัดมุกดาหาร พร้อมด้วย นายสวาสดิ์ แถลงศรี ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลผึ่งแดด และทีมงานด้านการจัดทำแผนพัฒนาตำบล ได้จัดประชาคม... อ่านต่อ... 21 มี.ค. 2555

อบต.ผึ่งแดดจัดตั้งสภาเด็กและเยาวชนตำบลผึ่งแดด
---นายผล สุพร นายกองค์การบริหารส่วนตำบลผึ่งแดด อำเภอเมือง จังหวัดมุกดาหาร ร่วมกับทีมสหวิชาชีพตำบลผึ่งแดด(ครู ข) จัดประชุมเด็กและเยาวชนเพื่อจัดตั้งสภาเด็ก และเยาวชนตำบลผึ่งแดด-อ่านต่อ... 21 เม.ษ.2552
---------


--ประกาศสอบราคาโครงการก่อสร้างถนนเพื่อการเกษตร และซ่อมแซมถนนลูกรัง...อ่านทั้งหมด 3
--ประกาศสอบราคาโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก.... อ่านทั้งหมด
--


-- สมุนไพรน่ารู้ 3
-- ปวดหลังกับชีวิตประจำวัน
-- จป.กับการป้องกันอันตรายจากตัวทำละลายอินทรีย์ (Solvents)
-- อุบัติเหตุ..ป้องกันได้ (จราจร)
-- โรคปอดฝุ่นฝ้าย ภัยร้ายที่รอการแจ้งเกิดในสังคมไทย
-- การทำงานในสถานที่อับอากาศ
--
หลอดนีออนมีสารอันตราย
-- การใช้โทรศัพท์มือถือระหว่างการเติมน้ำมันที่ปั๊ม
-- โรคมะเร็งและโรคผิวหนังจากการประกอบอาชีพ
-- อุตสาหกรรมคอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์ (พิษตะกั่วเรื้อรัง)
-- การตรวจสุขภาพพนักงานอย่างมีประสิทธิผล
-- อันตรายจากเบนซิน
--
 

Update 19 may 2012

 
Copyright เทศบาลตำบลผึ่งแดด Phuengdad Municipality
154 หมู่3 ตำบลผึ่งแดด อำเภอเมือง จังหวัดมุกดาหาร 49000 Tel.0-4263-6400,0-4263-6201
Contact:watt_mant@hotmail.com Webmaster นายวัฒยากรณ์ แน่นอุดร
งานประชาสัมพันธ์ 0-4263-6400 ต่อ 17 www.Phuengdad.go.th